REGULAMIN WYNAJMU AUT

Ogólne Warunki Wynajmu w Polsce

AUTO SERWIS Robert Wierżajtys, zwany w treści AutoSerwis, wynajmuje Najemcy, którego podpis widnieje na
umowie najmu, pojazd określony w postanowieniach niniejszej umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.

1. Opłaty za wynajem
2. Wynajem i zwrot pojazdu
3. Warunki płatności
4. Rezerwacje i anulacje
5. Warunki używania pojazdu
5.1. Wynajęty pojazd nie może być używany
5.2. Odpowiedzialność Najemcy
6. Uszkodzenia, utrata, kradzież
7. Wypadki, kradzieże
8. Dane personalne
9. Odpowiedzialność Autoserwis
10. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
11. Ubezpieczenie pojazdu Auto-Casco
12. Siedziba i właściwość sądu

1. Opłaty za wynajem

Najemca zapłaci wszelkie opłaty podane na pierwszej stronie umowy najmu lub wymienione w obowiązujących taryfach AutoSerwis. Ceny i opłaty podane są w walucie PLN. W przypadku płatności kartą kredytową AutoSerwis obciąża rachunek Najemcy w walucie polskiej.

Zaległości płatnicze naliczane są wg stopy procentowej odsetek ustawowych, które ogłaszane są w Monitorze Polskim.

Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, grzywny i kary skierowane do AutoSerwis, powstałe w trakcie trwania wynajmu, z wyłączeniem przypadków, gdy odpowiedzialność jest po stronie AutoSerwis.

2. Wynajem i zwrot pojazdu

Wynajęty Najemcy pojazd jest w dobrym stanie technicznym i przygotowany do normalnego użytku. Pojazd jest wyposażony w pięć kół bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia przez Najemcę któregokolwiek z nich w trakcie trwania umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom uszkodzonego koła.

Wynajęty pojazd dostarczony jest Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa.
Najemca uzupełnia paliwo odpowiednim dla danego pojazdu typem paliwa. Jeżeli pojazd zostaje zwrócony z niepełnym zbiornikiem, Najemca zostanie obciążony kosztem brakującego paliwa oraz kosztami jego zatankowania.

Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w punkcie i godzinach otwarcia AutoSerwis lub w innym miejscu i czasie określonym w umowie najmu. Pojazd musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków.
Najemca może zwrócić wynajęty pojazd tylko osobie z AutoSerwis. Najemca nie może zwrócić wynajętego pojazdu osobie, znajdującej się w punkcie AutoSerwis, wobec której Najemca powziął domniemanie, że jest pracownikiem AutoSerwis.

AutoSerwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy. AutoSerwis nie odpowiada za szkody i roszczenia Najemcy jakie mogą wyniknąć w takim przypadku. Czas trwania wynajmu naliczany jest w oparciu o okresy 24-godzinne i rozpoczyna się w chwili udostępnienia pojazdu Najemcy. Przedłużenie wynajmu powyżej 30 minut powoduje naliczenie następnej doby. Umowa najmu może być sporządzona maksymalnie na 30 dni. Przedłużenie czasu wynajmu wymaga zgody AutoSerwis.

Samowolne przedłużenie wynajmu bez uzyskania akceptacji AutoSerwis, powoduje brak ochrony z tytułu polisy Auto Casco, bądź innych gwarancji ubezpieczeniowych. Dla wynajmów trwających dłużej niż 30 dni, po upływie tego okresu wystawiana jest częściowa faktura. Faktura końcowa wystawiona zostaje po zwrocie pojazdu AutoSerwis przez Najemcę.
Integralną część tej umowy stanowi formularz „Stan Techniczny Pojazdu”, na którym widnieją podpisy Najemcy oraz przedstawiciela AutoSerwis, które składane są w chwili wynajęcia i zwrotu pojazdu. Wszelkie uszkodzenia muszą być naniesione przez przedstawiciela AutoSerwis na formularz „StanTechniczny Pojazdu” i zaakceptowane przez Najemcę. Wszelkie uwagi do stanu technicznego pojazdu, w szczególności dotyczące widocznych w pojeździe uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest zgłosić w dniu odbioru pojazdu. Postanowienie to nie wyłącza uprawnień najemcy przysługujących mu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

3. Warunki płatności

Wysokość opłaty za wynajem pojazdu określana jest w chwili rozpoczęcia wynajmu i zależy od zastosowanej taryfy cenowej.

W przypadku płatności kartą kredytową, AutoSerwis dokona autoryzacji karty przed rozpoczęciem wynajmu w wysokości przewidywanego kosztu wynajmu, powiększonego o dodatkowe opłaty jakie mogą wystąpić w trakcie jego trwania. Rachunek okazanej karty kredytowej zostanie obciążony całkowitym kosztem wynajmu w chwili jego zakończenia, o ile Najemca nie przedstawi innej formy płatności.

4. Rezerwacje i anulacje

Rezerwacje przyjmowane są na dane grupy pojazdów, a nie na konkretne modele samochodów. AutoSerwis zobowiązany jest do honorowania warunków rezerwacji przez 1 godzinę po planowanym terminie wynajęcia pojazdu.

AutoSerwis zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego pojazdu z przyczyn niezawinionych przez AutoSerwis.

Anulacja rezerwacji musi być dostarczona do AutoSerwis minimum 24 godziny przed planowanym wynajmem. W razie niedotrzymania tego warunku, AutoSerwis obciąży Najemcę częścią utraconych zysków.

5. Warunki używania pojazdu

5.1. Wynajęty pojazd nie może być używany

 1. przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez AutoSerwis poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu, na pierwszej stronie umowy najmu. Osoba ta winna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od roku oraz spełniać określone przez AutoSerwis warunki w zakresie minimalnego wieku dla danej grupy pojazdów.
 2. jeśli Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.
 3. wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązujących na terenie Polski.
 4. poza granicami Polski bez każdorazowego powiadomienia AutoSerwis. Nie zezwala się na wjazd do następujących państw: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Rosji, Rumunii, Serbii, Czarnogóry, Ukrainy.
 5. w wyścigach, rajdach lub zawodach.
 6. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody AutoSerwis.
 7. do holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów.
 8. do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji.
 9. do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić AutoSerwis na stratę czasu lub należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty.
 10. do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody AutoSerwis).
 11. gdy zamontowany bagażnik na dach i tym podobne nie są dostarczone przez AutoSerwis.
 12. do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia pojazdu, kół, opon.
5.2. Odpowiedzialność Najemcy

Najemca jest odpowiedzialny za wykroczenia drogowe, które miały miejsce w czasie trwania umowy najmu, a które powiązane są z użytkowaniem przez Najemcę wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu. Najemca akceptuje, że AutoSerwis udostępni Policji lub innym upoważnionym organom dane osobowe Najemcy z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

W czasie użytkowania pojazdu, Najemca zobowiązany jest do rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce rozdzielczej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pojazdu i skontaktowania się z pomocą drogową lub z AutoSerwis. Podczas parkowania pojazdu nawet na krótką chwilę, Najemca zobowiązany jest do użycia wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w pojeździe.
Pozostawienie dokumentów i/ lub kluczyków w pojeździe jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży pojazdu.

6. Uszkodzenia, utrata, kradzież

a. Gdy wynajęty pojazd, w czasie trwania umowy najmu, został uszkodzony, skradziony bądź utracony (cały lub jego część), Najemca ponosi finansową odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, za rzeczywiste koszty naprawy do wysokości wartości samochodu.

Jeżeli Najemca zaakceptuje warunki ubezpieczenia na umowie najmu, odpowiedzialność Najemcy w przypadku uszkodzenia, kradzieży, utraty pojazdu lub jego części może być ograniczona do rzeczywistego kosztu naprawy, maksymalnie do wysokości udziału własnego uwidocznionego na umowie najmu, pod warunkiem że Najemca nie naruszył jakichkolwiek warunków najmu określonych w niniejszej umowie. Najemca może również znieść taką odpowiedzialność pod warunkiem, że zaakceptował ubezpieczenie, które zwalnia Najemcę z odpowiedzialności finansowej za szkody pojazdu z wyłączeniem kradzieży i spalenia.
Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona rozmyślnie, albo wskutek poważnego zaniedbania ze strony Najemcy z naruszeniem niniejszych warunków, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona.
b. W przypadku zagubienia przez Najemcę kluczy pojazdu i/ lub dokumentów Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą.

c. Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych warunkach, będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną.
d. Jeżeli Najemca przewozi wynajętym pojazdem zwierzęta ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji pojazdu.

7. Wypadki, kradzieże

W razie zaistnienia wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić policję. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić AutoSerwis o wszelkich uszkodzeniach pojazdu.

Jeżeli Najemca postąpił zgodnie z warunkami najmu, AutoSerwis dołoży wszelkich starań, aby wymienić lub naprawić wynajęty pojazd. Przy podmianie pojazdu muszą być dokonane stosowne zmiany na umowie najmu, zaakceptowane przez obie strony umowy. AutoSerwis nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia własne Najemcy, włączając utratę zysków, dopóki właściwe prawo nie udowodni, że AutoSerwis nie może wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności wobec Najemcy. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest przekazać AutoSerwis pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym.

W szczególności raport z wypadku powinien zawierać nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków zdarzenia, jak również numery rejestracyjne uczestniczących pojazdów. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu umowa najmu zostanie zakończona w dniu zgłoszenia przez Najemcę do AutoSerwis lub Policji faktu uszkodzenia lub kradzieży wynajętego pojazdu.

8. Dane personalne

Dane osobowe podane przez wynajmującego w niniejszej umowie będą przetwarzane przez AutoSerwis Robert Wierżajtys (administratora danych) w celu obsługi i wykonania niniejszej umowy.

Ponadto dane mogą być przetwarzane w celu wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych: podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr, 101, poz.926 ze zm.).

9. Odpowiedzialność AutoSerwis

AutoSerwis jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajętym pojazdem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody spowodowane zostały z winy AutoSerwis. We wszystkich innych przypadkach AutoSerwis nie odpowiada, a Najemca nie będzie czynił AutoSerwis odpowiedzialnym za takie roszczenia.

AutoSerwis nie odpowiada za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w pojeździe. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w samochodzie przez Najemcę, zwłaszcza za przewożone przez Najemcę przedmioty o wartości kolekcjonerskie.

10. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

AutoSerwis zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.

11. Ubezpieczenie pojazdu Auto – Casco

Poprzez akceptację na umowie najmu, Najemca zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Jeżeli Najemca nie wykupi ubezpieczenia, AutoSerwis ma prawo odmówić zawarcia umowy najmu pojazdu.

12.Siedziba i właściwość sądu

Niniejsza umowa najmu jest sporządzona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory mogące powstać na tle obowiązywania niniejszej umowy, Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, poddadzą je rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.